Điều kiện, Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể doanh nghiệp là một hoạt động nhằm làm chấm dứt sự tồn tại với tư cách pháp nhân của doanh nghiệp cũng như chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp. Vậy việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giống như giải thể doanh nghiệp Việt Nam không? Cùng Luật Nguyễn ACE tìm hiểu về việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong bài viết dưới đây.

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Luật Đầu tư năm 2020 thì không đưa ra quy định cụ thể “Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?” mà tại khoản 22 Điều 3 Luật này chỉ quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc là cổ đông”.

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? 

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp do nhà đầu tư của một quốc gia đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn và được thành lập trên lãnh thổ của một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận. 

Xem thêm: Giải thể chi nhánh phụ thuộc

Các trường hợp và điều kiện được phép giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như đã phân tích trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc mà pháp luật Việt Nam quy định. Theo đó, pháp luật hiện hành quy định về những trường hợp và điều kiện được phép giải thể doanh nghiệp nói chung (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì pháp nhân được phép giải thể trong các trường hợp sau:

  1. Giải thể theo quy định của điều lệ công ty;
  2. Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
  4. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Kết thúc thời hạn hoạt động mà doanh nghiệp đã ghi trong Điều lệ của doanh nghiệp mà không có quyết định gia hạn thời gian hoạt động cho doanh nghiệp;
  2. Giải thể theo nghị quyết, quyết định của:
  • Chủ doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể là doanh nghiệp tư nhân; 
  • Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  1. Giải thể doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu đối với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong thời gian 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  2. Giải thể khi doanh nghiệp bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định khác).

Điều kiện giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Như vậy, việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp được nêu tại Điều 93 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì doanh nghiệp chỉ được thực hiện giải thể khi đảm bảo các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp thực hiện giải thể phải bảo đảm đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
  • Doanh nghiệp thực hiện giải thể phải không trong quá trình giải quyết trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại.

Xem thêm: Trình Tự Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất 2023

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiện hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 208 và Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể thực hiện như sau:

Thứ nhất, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trình tự, thủ tục quy định tại Điều 208 này được áp dụng đối với các trường hợp được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 207 Luật này:

  • Giải thể doanh nghiệp do kết thúc thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty;
  • Giải thể doanh nghiệp theo Nghị quyết, Quyết định giải thể của doanh nghiệp;
  • Giải thể doanh nghiệp do không có đủ số lượng thành viên.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các trường hợp trên được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

  • Doanh nghiệp gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định;
  • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Doanh nghiệp thông qua Nghị quyết, Quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, Quyết định giải thể được thông qua khi thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

  • Ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Nêu rõ được lý do giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Nêu rõ thời hạn, thủ tục thanh lý Hợp đồng và thanh toán các khoản nợ còn sót lại của doanh nghiệp;
  • Nêu rõ phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động mà doanh nghiệp ký kết với người lao động;
  • Họ tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và những người có liên quan

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Nghị quyết, Quyết định được thông qua doanh nghiệp phải:

  • Gửi Thông báo, Nghị quyết, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh;
  • Đăng Nghị quyết, Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp;

Lưu ý, trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nợ tài chính chưa thanh toán thì gửi Nghị quyết, Quyết định giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bước 4: Tiến hành thanh lý tài sản

Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

  •  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
  •   Nợ thuế;
  •   Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu công ty.

Bước 5: Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế

Doanh nghiệp gửi Công văn đến cơ quan thuế quản lý (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để xin đóng mã số thuế và thực hiện quyết toán thuế.

Hồ sơ thực hiện việc đóng mã số thuế bao gồm:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • Nghị quyết, Quyết định, Bản sao Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp (khi có yêu cầu của cơ quan thuế quản lý);
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải gửi Công văn đến Tổng cục Hải quan để xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu.

Bước 6: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp hoàn tất các khoản nợ thì sẽ gửi hồ sơ giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đó đặt trụ sở chính. Hồ sơ giải thể bao gồm các giấy tờ, tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm các khoản nợ về thuế và nợ về tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi quyết định giải thể (nếu có).

Bước 7: Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp thì Phòng đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan thuế để cơ quan thuế gửi công văn nêu ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và xác nhận doanh nghiệp không còn nợ nghĩa vụ tài chính thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lưu ý: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo Nghị quyết, Quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Thứ hai, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Toà án

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin giải thể doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoặc quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành thì Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật các thông tin sau trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

  • Đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Toà án về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Chuyển trạng thái của doanh nghiệp sang “đang làm thủ tục giải thể”.

Sau khi đăng tải thông tin trên thì gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến cơ quan thuế có thẩm quyền.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sau khi hoàn tất các khoản nợ (hồ sơ giải thể giống như trường hợp giải thể thứ nhất được nêu trên).

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp sang “đã giải thể” trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh nếu không có văn bản phản đối từ các bên liên quan.

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp đến cơ quan thuế và ra Thông báo về việc giải thể cho doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là những thông tin về giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà Luật Nguyễn ACE cung cấp đến quý bạn đọc. Nếu quý doanh nghiệp còn thắc mắc, băn khoăn hay gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì nhanh tay liên hệ với Luật Nguyễn ACE để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ giải thể trọn gói.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *