Thông báo giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan nào? Thủ tục ra sao?

Giải thể doanh nghiệp (hay giải thể công ty) là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Thông báo giải thể doanh nghiệp được gửi đến những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào? Luật Nguyễn ACE sẽ làm rõ vấn đề về thông báo giải thể doanh nghiệp thông qua bài viết này.

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Thông báo giải thể doanh nghiệp được gửi đến những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào? Luật Nguyễn ACE sẽ làm rõ thông qua bài viết này.

Thông báo giải thể doanh nghiệp – Luật Nguyễn ACE

Khi nào có thể giải thể doanh nghiệp?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là quy định tại Điều 93 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau:

 1. Thứ nhất, giải thể doanh nghiệp theo nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp
 • Theo quy định của Điều lệ
 • Kết thúc thời hạn hoạt động mà doanh nghiệp đã ghi trong Điều lệ của doanh nghiệp mà không có quyết định gia hạn thời gian hoạt động cho doanh nghiệp;
 • Giải thể theo nghị quyết, quyết định của: Chủ doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể là doanh nghiệp tư nhân;  Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Thông báo giải thể doanh nghiệp được gửi đến những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào? Luật Nguyễn ACE sẽ làm rõ thông qua bài viết này.

Khi nào có thể giải thể doanh nghiệp?

 1. Thứ hai, giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bắt buộc
 • Giải thể doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu đối với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 trong thời gian 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác phù hợp;
 • Giải thể khi doanh nghiệp bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp (trừ trường hợp Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định khác).

Khi nào có thể giải thể doanh nghiệp?

Khi nào có thể giải thể doanh nghiệp?

Khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp giải thể trên thì khi thực hiện giải thể doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc được quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

 • Doanh nghiệp thực hiện giải thể phải bảo đảm đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp thực hiện giải thể phải không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại.

Lưu ý: Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Như vậy, việc giải thể doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi thuộc các trường hợp và đáp ứng được điều kiện cho phép giải thể mà pháp luật quy định.

Xem thêm: Trình Tự Giải Thể Doanh Nghiệp Mới Nhất 2023

Quy định của pháp luật hiện hành về thông báo giải thể doanh nghiệp

Thông báo giải thể doanh nghiệp là một thủ tục bắt buộc khi doanh nghiệp đăng ký giải thể doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện giải thể một cách tự nguyện hoặc thực hiện theo thời hạn được quy định trong điều lệ doanh nghiệp thì cần phải thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết về việc giải thể doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật hiện hành về thông báo giải thể doanh nghiệp

Quy định của pháp luật hiện hành về thông báo giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày mà doanh nghiệp thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp phải thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan, cá nhân, tổ chức sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về thuế;
 • Người lao động làm việc tại doanh nghiệp;
 • Các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan (nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính mà chưa thực hiện thanh toán hết).

Theo đó, doanh nghiệp giải thể phải gửi hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên với các giấy tờ, tài liệu cụ thể sau:

 1. Nghị quyết hoặc Quyết định của:
 • Chủ doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể là doanh nghiệp tư nhân; 
 • Hội đồng thành viên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 2. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu số 22 tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT – BKHĐT;
 3. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Quy định của pháp luật hiện hành về thông báo giải thể doanh nghiệp

Quy định của pháp luật hiện hành về thông báo giải thể doanh nghiệp

Ngoài việc gửi hồ sơ thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức nêu trên thì doanh nghiệp cũng cần phải niêm yết công khai thông báo giải thể doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp, tài các chi nhánh và các văn phòng đại diện của doanh nghiệp (nếu có). 

Bên cạnh đó, việc thông báo giải thể doanh nghiệp còn được thực hiện bằng cách đăng tải Nghị quyết/Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (website: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/ ).

Nếu quý doanh nghiệp còn băn khoăn về việc thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Nguyễn ACE để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ thông báo giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, đúng thời hạn mà pháp luật quy định.

Xem thêm: Quy trình nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng chi tiết nhất

Trình tự, thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp

Trước khi giải thể, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Họp giải thể doanh nghiệp và thông qua Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp. Nội dung Nghị quyết/Quyết định phải bao gồm các nội dung:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp sau khi thông qua Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp (hồ sơ thực hiện theo các giấy tờ, tài liệu được nêu ở phần trên).

Trình tự, thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp

Bước 3: Nộp hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế có thẩm quyền và gửi thông báo đến người lao động đang làm việc tại công ty.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và đăng tải thông tin lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển trạng thái pháp lý của doanh nghiệp từ “đang hoạt động” sang “đang làm thủ tục giải thể”.

Bước 5: Doanh nghiệp niêm yết thông báo tại trụ sở chính của doanh nghiệp và tại các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (nếu có).

Xem thêm: Điều kiện, Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thông báo giải thể doanh nghiệp tại Luật Nguyễn ACE?

Dịch vụ thông báo giải thể doanh nghiệp là một trong những dịch vụ đăng ký doanh nghiệp mà Luật Nguyễn ACE đang cung ứng cho khách hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. 

Vậy tại sao quý doanh nghiệp nên lựa chọn Luật Nguyễn ACE làm đơn vị cung ứng dịch vụ thông báo giải thể doanh nghiệp? Khi sử dụng dịch vụ tại Luật Nguyễn ACE thì doanh nghiệp sẽ nhận được những gì?

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín tại Luật Nguyễn ACE

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp uy tín tại Luật Nguyễn ACE

Đối với dịch vụ thông báo giải thể doanh nghiệp, tuỳ vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp mà Luật Nguyễn ACE sẽ cung ứng các dịch vụ, thực hiện các công việc sau:

 • Hỗ trợ soạn thảo các giấy tờ, văn bản cần có trong hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Thực hiện nộp hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp, hoàn tất các thủ tục về thuế theo sự uỷ quyền của doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức có liên quan…

Ngoài ra, Luật Nguyễn ACE còn cung ứng dịch vụ trọn gói, thực hiện hết tất cả các công việc theo uỷ quyền của quý doanh nghiệp trong việc làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và kế toán – thuế, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt và chất lượng nhất cho quý doanh nghiệp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ một cách nhanh chóng, tiện lợi với giá thành phù hợp nhất tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *